Dohoda o využití přístupového bodu Ash a souvisejících služeb

Stáhnout ve formátu RTF.

CZFree.NET

Tato dohoda upravuje způsob využití přístupového bodu Ash (dále jen AP Ash), místní experimentální bezdrátové sítě CZFreeNET Ostrava a služeb v této síti poskytovaných.

Uživatel:

Příjmení, jméno
Nick (přezdívka)
Bydliště
Kontaktní údaje (e-mail, mobil, telefon, ICQ, Skype)
Přidělené IP adresy

Podmínky provozu:

1. Síť CZFreeNET Ostrava je určena ke svobodné datové komunikaci uživatelů sítě a přístup k síti Internet prostřednictvím Internetových bran sítě CZFreeNET Ostrava.

2. K AP Ash je možné se připojit vhodnou technologií, kterou doporučí správce AP Ash. Správce AP Ash povolí připojení k AP Ash pouze klientům, kteří vlastní vhodné zařízení, které splňuje všechny požadavky (nebude narušovat chod bezdrátových sítí). Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé použitím tohoto zařízení či nesprávnou manipulací se zařízením.

3. Každý nově příchozí uživatel AP Ash se dobrovolně zavazuje uhradit jednorázový nevratný vstupní poplatek 1500 Kč. Poplatek je určen na rozvoj a financování AP Ash. Tento poplatek musí uživatel uhradit při podpisu této dohody.

4. Každý nový uživatel AP Ash se dobrovolně zavazuje měsíčně hradit provozní poplatek, který činí 50 Kč pro rok podpisu dohody, a je určen k pokrytí nákladů spojených s provozem AP Ash. První poplatek je uživatel povinen uhradit při podpisu této dohody. Provozní poplatek na další měsíc musí uživatel uhradit do začátku nového měsíce. Pokud uživatel tento poplatek neuhradí do stanoveného termínu, bude mu neprodleně zabráněno v přístupu k AP Ash.

5. Pokud se dramaticky změní ceny el. energie bude uživatelům tato změna ohlášena a budou upraveny poplatky za úhradu provozních nákladů AP Ash. Jinak zůstává v platnosti cena i podmínky uvedené v bodě 4.

6. Uživatel bere na vědomí, že provoz na síti může být z bezpečnostních a statistických důvodů monitorován a logován, správce AP Ash však zaručuje, že takto získaná data nepředá třetí straně a data nebudou použita k jiným, než uvedeným účelům (zákon č.101/2000 sb. O ochraně osobních údajů).

7. Správce AP Ash nezodpovídá za poškození nebo únik dat přenášených v síti nebo uložených v počítačích, které jsou k síti připojeny. Provoz na síti není šifrován, ochranu důvěrných dat musí uživatel zajistit vlastními silami.

8. Uživatel bere na vědomí, že síť CZFreeNET Ostrava může být v budoucnu propojena s dalšími podobnými sítěmi a je si vědom z toho plynoucích bezpečnostních rizik.

9. Uživatel se zavazuje použít nastavení sítě tak, jak je mu přiděleno správcem AP Ash, použití jiných nastavení je považováno za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od AP Ash.

10. Uživatel využívající AP Ash se zavazuje, že nebude v síti vytvářet dlouhodobé datové proudy (přenos o šířce větší jak 1Mbit po dobu více jak 1 hodina) a případně vlastními prostředky omezovat přenosovou rychlost. Pokud bude ze strany správy sítě zjištěno porušení tohoto bodu, bude uživatel upozorněn na kontaktní mail a pokud se v průběhu následujících 3 měsíců dopustí porušení pravidel uvedených v této dohodě – bude neprodleně odpojen od AP Ash.

11. Omezení uvedené v bodě 10 se nevztahuje na internetové připojení prostřednictvím placených bran třetích osob a to po dohodě se správcem AP Ash. Za placenou bránu se nepovažuje brána VŠB-TUO, tedy ani VPN připojení studentů a zaměstnanců VŠB-TUO.

12. Uživatel nesmí AP Ash, síť CZFreeNET Ostrava ani její Internetové brány použít k šíření pornografického materiálu, materiálu vybízejícího k potlačování práv menšin, propagující užívání a výrobu drog a jakýkoliv jiný materiál, který je v rozporu se zákony ČR. Síť rovněž nesmí být použitá k rozesílání nevyžádané pošty (tzv. SPAM). Nedodržení tohoto pravidla se považuje za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od AP Ash.

13. Uživatel bere na vědomí, že nelze uplatňovat žádné přímé či nepřímé škody, které uživateli či třetím stranám jakýmkoliv stavem sítě vznikly.

14. Počínání, při kterém se uživatel snaží získat přístup k prostředkům sítě, k nimž nemá práva, ničí integritu dat uložených v počítačích, nebo cíleně získává důvěrné informace, jsou považovány za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od AP Ash.

15. Porušení výše uvedených pravidel je posuzováno správou sítě. Uživateli je zasláno varování na kontaktní mail, který uživatel uvedl při podpisu této dohody.

16. Porušení pravidel dohody: uživatel bude upozorněn na kontaktní mail, který uživatel uvedl při podpisu této dohody. Pokud se v průběhu následujících 3 měsíců dopustí porušení jakýchkoliv pravidel uvedených v této dohodě – bude neprodleně odpojen od sítě CZFreeNET Ostrava.

17. Hrubé porušení pravidel dohody bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od AP Ash.

18. Veškeré důležité informace jsou uživatelům sdělovány na WWW stránce, na adrese http://10.152.66.1 přístupné ze sítě CZFree nebo http://www.ashus.net přístupné z internetu, uživatel by měl tyto informace ve vlastním zájmu pravidelně sledovat, například formou RSS

19. Provozovateli AP Ash nevznikají vůči uživatelům žádné závazky a není nikterak garantována dostupnost a funkčnost služeb. Uživatel bere na vědomí, že nelze uplatňovat žádné přímé či nepřímé škody, které uživateli či třetím stranám jakýmkoliv stavem sítě vznikly.

20. Při případných problémech se sítí může uživatel dle vlastního uvážení informovat správce AP Ash e-mailem, prostřednictvím chatu AP Ash, ICQ, nebo SMS zprávou. Pokud problém potrvá déle než 6 hodin je možno telefonovat správci AP Ash. Pokud se prokáže, že je telefonát neoprávněný (výpadek kratší než 6 hodin) bude tento hovor brán jako Porušení pravidel dohody. Telefonické hovory jsou nepřípustné od 21:00 do 8:00 a budou brány jako Porušení pravidel dohody.

 

Kontaktní adresa pro vaše dotazy: internet (zavináč) ashus.net

Kontakt na správce AP Ash:

• Václav Silber +420 728 561 473 Ashus
• Vlastimil Silber +420 728 561 493 JamesK
• Petr Gadula +420 732 515 173 Goliash

Podpisem této dohody dobrovolně a bez nátlaku souhlasím s výše uvedenými podmínkami a zavazuji se k jejich dodržování.

(datum podepsání, podpisy)