Dohoda o využití přístupového bodu Ash a souvisejících služeb

Stáhnout ve formátu PDF.

CZFree.NET

Tato dohoda upravuje způsob využití přístupového bodu Ash (dále jen AP Ash), místní experimentální bezdrátové sítě CZFreeNET Ostrava a služeb v této síti poskytovaných.

Uživatel:

Příjmení, jméno
Nick (přezdívka)
Bydliště
Kontaktní údaje (e-mail, mobil, telefon, ICQ, Skype)
Přidělené IP adresy

Podmínky provozu:

1. Síť CZFreeNET Ostrava je určena ke svobodné datové komunikaci uživatelů sítě a přístup k síti Internet prostřednictvím Internetových bran sítě CZFreeNET Ostrava.

2. K AP Ash je možné se připojit vhodnou technologií, kterou doporučí správce AP Ash. Správce AP Ash povolí připojení k AP Ash pouze klientům, kteří vlastní vhodné zařízení, které splňuje všechny požadavky (nebude narušovat chod bezdrátových sítí). Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé použitím tohoto zařízení či nesprávnou manipulací se zařízením.

3. Každý nově příchozí uživatel AP Ash se dobrovolně zavazuje uhradit jednorázový nevratný vstupní poplatek 1500 Kč. Poplatek je určen na údržbu infrastruktury AP Ash a náklady spojené s připojením uživatele. Tento poplatek musí uživatel uhradit při podpisu této dohody.

4. Každý nový uživatel AP Ash se dobrovolně zavazuje měsíčně hradit provozní poplatek, který činí 50 Kč pro rok podpisu dohody, a je určen k pokrytí nákladů spojených s provozem AP Ash. První poplatek je uživatel povinen uhradit při podpisu této dohody. Provozní poplatek na další měsíc musí uživatel uhradit do začátku nového měsíce. Pokud uživatel tento poplatek neuhradí do stanoveného termínu, bude mu neprodleně zabráněno v přístupu k AP Ash.

5. Pokud se dramaticky změní ceny el. energie, bude uživatelům tato změna ohlášena a budou upraveny poplatky za úhradu provozních nákladů AP Ash. Jinak zůstává v platnosti cena i podmínky uvedené v bodě 4.

6. Uživatel bere na vědomí, že provoz na síti může být z bezpečnostních a statistických důvodů monitorován a logován, správce AP Ash však zaručuje, že takto získaná data nepředá třetí straně a data nebudou použita k jiným, než uvedeným účelům.

7. Správce AP Ash nezodpovídá za poškození nebo únik dat přenášených v síti nebo uložených v počítačích, které jsou k síti připojeny. Provoz na síti není šifrován, ochranu důvěrných dat musí uživatel zajistit vlastními silami.

8. Uživatel se zavazuje použít nastavení sítě tak, jak je mu přiděleno správcem AP Ash, použití jiných nastavení je považováno za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od AP Ash.

9. Uživatel využívající AP Ash se zavazuje, že nebude v síti vytvářet dlouhodobé datové proudy s ohledem na ostatní uživatele a případně vlastními prostředky omezovat přenosovou rychlost. Pokud bude ze strany správy sítě zjištěno porušení tohoto bodu, bude uživatel upozorněn na kontaktní mail a pokud se v průběhu následujících 3 měsíců dopustí porušení pravidel uvedených v této dohodě – bude neprodleně odpojen od AP Ash. Více informací o nastavení stahovacích klientů je k dispozici na adrese https://www.ashus.net/nastaveni-klienta

10. Uživatel nesmí AP Ash, síť CZFreeNET Ostrava ani její Internetové brány použít k šíření pornografického materiálu, materiálu vybízejícího k potlačování práv menšin, propagující užívání a výrobu drog a jakýkoliv jiný materiál, který je v rozporu se zákony ČR. Síť rovněž nesmí být použitá k rozesílání nevyžádané pošty (tzv. SPAM). Nedodržení tohoto pravidla se považuje za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od AP Ash.

11. Uživatel bere na vědomí, že nelze uplatňovat žádné přímé či nepřímé škody, které uživateli či třetím stranám jakýmkoliv stavem sítě vznikly.

12. Počínání, při kterém se uživatel snaží získat přístup k prostředkům sítě, k nimž nemá práva, ničí integritu dat uložených v počítačích, nebo cíleně získává důvěrné informace, jsou považovány za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od AP Ash.

13. Porušení výše uvedených pravidel je posuzováno správou sítě. Uživateli je zasláno varování na kontaktní mail, který uživatel uvedl při podpisu této dohody.

14. Porušení pravidel dohody: uživatel bude upozorněn na kontaktní mail, který uživatel uvedl při podpisu této dohody. Pokud se v průběhu následujících 3 měsíců dopustí porušení jakýchkoliv pravidel uvedených v této dohodě – bude neprodleně odpojen od sítě CZFreeNET Ostrava.

15. Hrubé porušení pravidel dohody bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od AP Ash

16. Veškeré důležité informace jsou uživatelům sdělovány na webové stránce, na adrese https://www.ashus.net. Uživatel by měl tyto informace ve vlastním zájmu pravidelně sledovat, například formou čtečky RSS.

17. Provozovateli AP Ash nevznikají vůči uživatelům žádné závazky a není nikterak garantována dostupnost a funkčnost služeb. Uživatel bere na vědomí, že nelze uplatňovat žádné přímé či nepřímé škody, které uživateli či třetím stranám jakýmkoliv stavem sítě vznikly.

18. Při případných problémech se sítí může uživatel dle vlastního uvážení informovat správce AP Ash e-mailem, prostřednictvím Google Hangouts, nebo SMS zprávou. Pokud problém potrvá déle než 6 hodin, je možno telefonovat správci AP Ash. Pokud se prokáže, že je telefonát neoprávněný (výpadek kratší než 6 hodin) bude tento hovor brán jako Porušení pravidel dohody. Telefonické hovory jsou nepřípustné od 21’00 do 8’00 a budou brány jako Porušení pravidel dohody.

 

Kontaktní adresa pro vaše dotazy: ap-ash (zavináč) ashus.net

Kontakt na správce AP Ash:

• Václav Silber +420 728 561 473 Ashus
• Vlastimil Silber +420 728 561 493 JamesK

Podpisem této dohody dobrovolně a bez nátlaku souhlasím s výše uvedenými podmínkami a zavazuji se k jejich dodržování.

(datum podepsání, podpisy)